یافته های علمی

Name: Physiological responses of great sturgeon (Huso huso) to different concentrations of 2-phenoxyethanol as an anesthetic
Authors: Fardin Shaluei, Aliakbar Hedayati, Abdolreza Jahanbakhshi, Maryam Baghfalaki
Keywords: 2-phenoxyethanol, Anesthesia, Hematological parameters, Stress response, Huso huso
Language: In English
Download

810 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان