یافته های علمی

Name: Sublethal effect of nanosilver on the structure of gill of Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) fingerlings
Authors: Maryam Sharifian, Fatemeh Khani, Kheirollah Khosravi, Mohsen Khalili , Aliakbar Hedayati
Keywords: Aquatic ecosystem, Fish, Nanosilver, Gill histopathology
Language: In English
Download

819 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان