یافته های علمی

Name: Sub-lethal effect of copper toxicity on liver lesions of Roach (Rutilus rutilus caspicus) juveniles
Authors: Maryam Sharifian, Mohsen Khalili, Vahid abbasi, Aliakbar Hedayati
Keywords: Histopathological changes, Heavy metals, copper sulfate
Language: In English
 Download

833 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان