یافته های علمی

تاثیر سه سیستم تناوب بر روی تنوع و پراکنش بانک بذر جوامع علفهای هرز (دانلود)
ارزیابی مدیریت متعارف در تناوب های آیش - جو علوفه ای و چغندر قند - جو علوفه ای و اثر آن بر تراکم و روش توزیع گونه های مختلف علف هرز (دانلود)
ارزیابی تغییرات مکانی و واکنش  علف های هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندر قند درمشهد (دانلود)
تاثیر روشهای خاکورزی بر پویایی جمعیت علفهای هرز در مزرعه پنبه(Gossypium hirsutum L.) کشت شده بعد از کلزا  (Brassica napus ) (دانلود
اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه( Foeniculum vulgare ) (دانلود)
اثر مديريت تلفيقي علف هاي هرز بر پويايي بانك بذر در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.) (دانلود)
بررسی بقایاي سموم در محصولات کشاورزي ایران مطالعه موردي:بررسی بقایاي دیازینون در گوجه فرنگی ،(Solanum lycopersicum) خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) (دانلود)
بررسي اثرات دگر آسيبي عصاره شنبليله بر جوانه زني ورشد برخي گياهان زراعي و علفهاي هرز (دانلود)
بررسی تاثیر نوع کود و کنترل علفهای هرز بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلپوره (Teucrium polium ) (دانلود)
بررسي تحمل به يخزدگي اكوتيپهاي رازيانه رشد يافته در مزرعه، تحت شرايط كنترل شده (دانلود)
بررسی رابطه بین عدد دستگاه کلروفیل متر با محتوای کلروفیل، فتوسنتز و میزان نیتروژن برگ درسویا( Glycine max L. ) (دانلود)
مدلسازی پویایی بانک بذر یولاف وحشی (avena fatua ) در مزرعه گندم (دانلود)
مقايسه الگوهاي مختلف مديريت تلفيقي بر تراكم علف هاي هرز و عملكرد چغندرقند (دانلود)

1493 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان