یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر سه سیستم متناوب بر روی تنوع و پراکنش بانک بذر جوامع علفهای هرز Name: The Effect of three crop rotation systems on diversity and dispersal of weed seedbank communities
نویسندگان: آسیه سیاه مرگویی، محمد حسن راشد محصل، محمد بنایان، فریبا خرقانی
Authors: A.Siah Marguee, M.H.Rashed mohassel, M.Banayan, F.Kharaghani
کلمات کلیدی: رقابت، شاخص شانون، تنوع، بانک بذر علفهای هرز
Keywords: Competition, Shannon index, Diversity, weed seed bank, crop rotation
زبان: فارسی
Language: In English
دانلود Download

1096 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان