یافته های علمی

نام مقاله: ارزیابی تغییرات مکانی و واکنش  علف های هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندر قند درمشهد
نویسندگان: آسیه سیاه مرگویی، محمد حسن راشد محصل، مهدی نصیری محلاتی، محمد بنایان اول، حمید رحیمیان مشهدی
کلمات کلیدی: چغندر قند، علف هرز، توزیع لکه ای، واریوگرام، کریجینگ، هم بستگی مکانی
زبان: فارسی
دانلود

981 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان