یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر روشهای خاکورزی بر پویایی جمعیت علفهای هرز در مزرعه پنبه(Gossypium hirsutum L.) کشت شده بعد از کلزا  (Brassica napus ) Name: Effects of tillage systems on weeds population dynamics in cotton (Gossypium hirsutum L.) followed by  rapeseed (Brassica napus)
نویسندگان: ناصر لطیفی، آسیه سیاهمرگویی، فرشید اکرم قادری، معصومه یونس آبادی
Authors: N.Latifi, A.Siahmarguee, F.Akram-Ghadri, M.Yones-badi
کلمات کلیدی: روش های خاک ورزی، تنوع و تراک علفهای هرز، کلزای خودرو
Keywords: Tillage system, weed density and diversity, volunteer oilseed rape seed
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
 دانلود Download

1196 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان