یافته های علمی

نام مقاله: اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه( Foeniculum vulgare )
نویسندگان: احمد نظامی، کلئومه عزیزی، آسیه سیاهمرگویی، علی اصغر محمد آبادی
کلمات کلیدی: تاریخ کاشت، توده بومی، پایداری غشاء، 50 درصد کشندگی
زبان: فارسی
دانلود

1227 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان