یافته های علمی

نام مقاله: اثر مديريت تلفيقي علف هاي هرز بر پويايي بانك بذر در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.)
نویسندگان: آسيه سياهمرگويي، عليرضا كوچكي ، مهدي نصيري محلاتي ، سعيد مهقاني
کلمات کلیدی: پويايي بانك بذر، تراكم گياهچه، همبستگي گياهچه و بذر
زبان: فارسی
 دانلود

1138 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان