یافته های علمی

نام مقاله: بررسی بقایاي سموم در محصولات کشاورزي ایران مطالعه موردي:بررسی بقایاي دیازینون در گوجه فرنگی ،(Solanum lycopersicum) خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) Name: Evaluation of Pesticide Residue in Agricultural Products: A Case Study on Diazinon Residue Rate in Tomato (Solanum lycopersicum), Cucumber (Cucumis Sativus) and Melon (Cucumis melo)
نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم، رضا قربانی، علیرضا کوچکی، لیلا علیمرادي، گلثومه عزیزي، آسیه سیاهمرگویی
Authors: Parviz Rezvani Moghadam, Reza Ghorbani, Alireza Koocheki, Leila Alimoradi, Golsume Azizi, Asiye Siyamargooyi
کلمات کلیدی: امنیت غذایی، بقایاي سموم، کروماتوگرافی گازي، سلامت انسان، محیط.
Keywords: environment, food safety, gas chromatography, human health, pesticide residue
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1198 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان