یافته های علمی

نام مقاله: بررسی تاثیر نوع کود و کنترل علفهای هرز بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلپوره (Teucrium polium )
نویسندگان: علیرضا کوچکی، مهدی نصیری محلاتی، گلثومه عزیزی، آسیه سیاهمرگویی
کلمات کلیدی: منبع تغذیه ای، علفهای هرز، کلپوره، خصوصیات کمی، اسانس
زبان: فارسی
دانلود

1095 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان