یافته های علمی

نام مقاله: بررسي تحمل به يخزدگي اكوتيپهاي رازيانه رشد يافته در مزرعه، تحت شرايط كنترل شده
نویسندگان: آسیه سیاهمرگویی، گلثومه عزیزی، احمد نظامی، مریم جهانی کندری
کلمات کلیدی: ارتفاع، درجه نكروز، درصد بقاء، وزن خشك
زبان: فارسی
دانلود

923 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان