یافته های علمی

نام مقاله: بررسی رابطه بین عدد دستگاه کلروفیل متر با محتوای کلروفیل، فتوسنتز و میزان نیتروژن برگ درسویا( Glycine max L. )
نویسندگان: گلثومه عزیزی، لیلا علیمرادی، آسیه سیاهمرگویی
کلمات کلیدی: سویا، فتوسنتز، کلروفیل متر، محتوای کلروفیل، نیتروژن برگ
زبان: فارسی
دانلود

1370 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان