یافته های علمی

نام مقاله: مدلسازی پویایی بانک بذر یولاف وحشی (avena fatua ) در مزرعه گندم Name: Modelling seed bank dynamics of wild oat (Avena fatua) in wheat fields
نویسندگان: مهدی نصیری محلاتی، علیرضا کوچکی، آسیه سیاهمرگویی
Authors: M. Nassiri Mahallati, A. Koocheki, A. Siahmarguee
کلمات کلیدی: بانک بذر، پویایی جمعیت، رقابت، یولاف وحشی، گندم، مدلسازی
Keywords: Seed bank, population dynamics, competition, wild oat, wheat, modelling
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1146 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان