یافته های علمی

Name: Relationship between Spatial Distribution of Esophageal and Gastric Cancers and Soil Conditions in Golestan Province
Authors: Ali Aghababaei Ziarati, Hadi Ghorbani, Mohsen Hosseinalizadeh
Keywords: Esophageal cancer, Golestan, loess soil, geo statistic
Language: In English
Download

813 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان