یافته های علمی

نام مقاله: کاربرد رادیونوکلوئیدهاي ریزشی Cs,7Be,210Pbex)137 ) در جابه جایی ذرات خاك در لسهاي مراوه تپه استان گلستان
نویسندگان: محسن حسینعلی زاده، حسین سید علیپور
کلمات کلیدی: رادیونوکلوئیدهاي ریزشی، توزیع مجدد ذرات خاك، مدلهاي تبدیل، نهشته هاي لسی، مراوه تپه
زبان: فارسی
دانلود

929 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان