یافته های علمی

Survey of Spilocaea oleagina, causal agent of olive leaf spot, in North of Iran (دانلود )
Suppression of Verticillium Wilt of Olive by Pseudomonas fluorescens (دانلود)
Differentiation of olive Colletotrichum gloeosporioides populations on the basis of vegetative compatibility and pathogenicity (دانلود )
Reaction of Some Olive Cultivars to Verticillium dahliae Isolates Agent of Vascular Wilt: A Comparative Study (دانلود )
Charcoal rot in nursery of olive in Golestan province of Iran (دانلود )
Survey of Olive Fungal Disease in North of Iran (دانلود)
Incidence of Plant-Parasitic Nematodes Associated with Olive Planting Stocks at Nurseries in northern Iran (دانلود )
Distribution of Verticillium dahliae causing verticillium wilts among cultivated and weed species in Golestan province, northern Iran (دانلود )
Epidemiology of Cotton Verticillium wilt in Golestan Province, the North of Iran (دانلود )

1114 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان