یافته های علمی

Name: Survey of Spilocaea oleagina, causal agent of olive leaf spot, in North of Iran
Authors: S. J. Sanei, S. E. Razavi
Keywords: Peacock spot, Spilocaea oleagina, disease prevalence, disease severity, Iran
Language: In English
Download

868 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان