یافته های علمی

Name: Suppression of Verticillium Wilt of Olive by Pseudomonas fluorescens
Authors: S. J. Sanei, S. E. Razavi
Keywords: Olea europaea; Pseudomonas fluorescens; Verticillium dahliae; biological, control;
Language: In English
Download

831 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان