یافته های علمی

Name: Differentiation of olive Colletotrichum gloeosporioides populations on the basis of vegetative compatibility and pathogenicity
Authors: S. J. Sanei, S. E. Razavi
Keywords: Nit mutants, VCG, Colletotrichum gloeosporioides, Olive tree
Language: In English
Download

841 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان