یافته های علمی

Name: Reaction of Some Olive Cultivars to Verticillium dahliae Isolates Agent of Vascular Wilt: A Comparative Study
Authors: S. J. Sanei, S. E. Razavi
Keywords: Olive; Verticillium dahliae; defoliating and non-defoliating pathotypes
Language: In English
Download

852 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان