یافته های علمی

Name: Charcoal rot in nursery of olive in Golestan province of Iran
Authors: S.J. Sanei, S.E. Razavi
Keywords: Macrophomina phaseolina, olive, Iran
Language: In English
Download

861 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان