یافته های علمی

Name: Survey of Olive Fungal Disease in North of Iran
Authors: S. J. Sanei, S. E. Razavi
Keywords: Olive; drying syndrome; Verticillium; Iran; Golestan province
Language: In English
Download

849 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان