یافته های علمی

Name: Incidence of Plant-Parasitic Nematodes Associated with Olive Planting Stocks at Nurseries in northern Iran
Authors: S.J. Sanei, Dr S.M. Okhovvat
Keywords: olive, Nematode, Golestan, Iran
Language: In English
Download

792 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان