یافته های علمی

Name: Distribution of Verticillium dahliae causing verticillium wilts among cultivated and weed species in Golestan province, northern Iran
Authors: Sanei, S.E. Razavi
Keywords: Verticillium wilt, Verticillium dahliae, hosts, epidemiology
Language: In English
Download

805 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان