یافته های علمی

Name: Epidemiology of Cotton Verticillium wilt in Golestan Province, the North of Iran
Authors: S. J. Sanei, S. E. Razavi, E. Lotfalinezhad
Keywords: Cotton; Verticillium wilt; inoculum density; epidemic; Iran
Language: In English
Download

821 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان