یافته های علمی

Name:  Rheological behavior and stability of D-limonene emulsions made by a novel hydrocolloid (Angum gum) compared with Arabic gum
Authors: Seid Mahdi Jafari, Peyman Beheshti, Elham Assadpoor
Keywords: Emulsion viscosity, Stability, D-Limonene, Angum gum, Droplet size Rheological models
Language: In English
Download

827 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان