یافته های علمی

Name: Recent developments on new formulations based on nutrient-dense ingredients for the production of healthy-functional bread: a review
Authors: Somayeh Rahaie, Seyed Mohammad Taghi Gharibzahedi, Seyed Hadi Razavi, Seid Mahdi Jafari
Keywords: Functional bread . Nutritional fibers . Antioxidants . Gluten free bread
Language: In English
Download

820 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان