یافته های علمی

Name: Production of low fat french-fries with single and multi-layer hydrocolloid coatings
Authors: A. Daraei Garmakhany, H. O. Mirzaei, Y. Maghsudlo, M. Kashaninejad, S. M. Jafari
Keywords: French fries . Hydrocolloids . Oil uptake . Edible coating
Language: In English
Download

850 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان