یافته های علمی

Name: Influence of Partial Drying on Oil Uptake & Quality Attributes of French Fries
Authors: A. Daraei Garmakhany, H. O. Mirzaei, Y. Maghsoudlou, M. Kashaninejad ,S. M. Jafari
Keywords: French fries, partial drying, oil absorption
Language: In English
Download

802 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان