یافته های علمی

Name: Role of Powder Particle Size on the Encapsulation Efficiency of Oils during Spray Drying
Authors: Seid Mahdi Jafari, Yinghe He, Bhesh Bhandari
Keywords: d-Limonene; Fish oil; Retention; Surface oil coverage; XPS
Language: In English
Download

811 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان