یافته های علمی

Name: Encapsulation of Nanoparticles of d-Limonene by Spray Drying: Role of Emulsifiers and Emulsifying Techniques
Authors: Seid Mahdi Jafari, Yinghe He, Bhesh Bhandari
Keywords: Emulsification; Encapsulation efficiency; Microfluidization; Nano-emulsion; Retention
Language: In English
Download

798 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان