یافته های علمی

Name: Encapsulation Efficiency of Food Flavours and Oils during Spray Drying
Authors: Seid Mahdi Jafari, Elham Assadpoor, Yinghe He, Bhesh Bhandari
Keywords: Encapsulation efficiency; Microencapsulation; Retention; Surface oil content; Volatiles; Wall materials
Language: In English
Download

1120 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان