یافته های علمی

Name: Optimization of nano-emulsions production by microfluidization
Authors: Seid Mahdi Jafari · Yinghe He · Bhesh Bhandari
Keywords: Nano-emulsion . d-Limonene . Fish oil . Emulsification . Emulsifier . Droplet size distribution
Language: In English
Download

817 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان