یافته های علمی

Name: Re-coalescence of emulsion droplets during high-energy emulsificatin
Authors: Seid Mahdi Jafari, Elham Assadpoor, Yinghe He , Bhesh Bhandari
Keywords: Coalescence; Over-processing; Emulsification; Emulsions size; Emulsifier
Language: In English
Download

961 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان