یافته های علمی

Name: Effectiveness of encapsulation biopolymers to produce sub-micron emulsions by high energy emulsification techniques
Authors: Seid Mahdi Jafari, Yinghe He, Bhesh Bhandari
Keywords: re-coalescence, Tween 20, Emulsification, Microfluidizer, Droplet size
Language: In English
Download

791 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان