یافته های علمی

Name: Nano-particle encapsulation of fish oil by spray drying
Authors: Seid Mahdi Jafari, Elham Assadpoor, Bhesh Bhandari, Yinghe He
Keywords: Surface oil content; Nano-emulsion; Emulsification; Surface oil coverage; Microfluidization
Language: In English
Download

1144 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان