یافته های علمی

Name: PROXIMATE  COMPOSITION,  MINERAL  CONTENT,  AND  FATTY  ACIDS PROFILE  OF  TWO VARIETIES  OF  LENTIL  SEEDS CULTIVATED  IN  IRAN
Authors: Seyed Mohammad Taghi Gharibzahedi, Seyed Mohammad Mousavi,
Seid Mahdi Jafari ,Kobra Faraji
Keywords:
Language: In English
Download

838 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان