یافته های علمی

Name: NANO-EMULSION PRODUCTION BY SONICATION AND MICROFLUIDIZATION—A COMPARISON
Authors: Seid Mahdi Jafari, Yinghe He, Bhesh Bhandari
Keywords: Microfluidization, Ultrasound, Nano-emulsion, Particle size, Size distribution, d-limonene, Whey protein concentrate, Hi-Cap.
Language: In English
Download

846 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان