یافته های علمی

Name: Antioxidant Effect of Microwave-assisted Extracts of Olive Leaves on Sunflower Oil  
Authors: Z. Rafiee, S. M. Jafari, M. Alami, M. Khomeiri
Keywords: Antioxidant activity, Microwave, Olive leaf, Sunflower oi
Language: In English
Download

856 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان