یافته های علمی

Name: Production of sub-micron emulsions by ultrasound and microfluidization techniques
Authors: Seid Mahdi Jafari, Yinghe He, Bhesh Bhandari
Keywords: Re-coalescence; D -Limonene; Emulsification; Encapsulation; Droplet size distribution; Biopolymer
Language: In English
Download

807 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان