یافته های علمی

Name: Design and Application of a N ovel D ehumidif ying Sy st em f or a Fluidiz ed Bed Dryer for t he D rying of C anola Seeds
Authors: Narjes Malekjani, Seid Mahdi Jafari, Habibollah  Mirzaee, Mohammad Hashem Rahmati
Keywords: fluidized  bed dryer; dehumidifier ; relative humidity; temperature
Language: In English
Download

861 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان