یافته های علمی

Name: Phenolic Content and Antioxidant Activity of Falcaria vulgaris Extracts
Authors: K. Ebrahimi Monfared , Z. Rafiee , S.M. Jafari
Keywords: Falcaria vulgaris, phenolic, microwave, maceration, antioxidant activity
Language: In English
Download

832 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان