یافته های علمی

Name: Extraction of essential oils from Bunium persicum Boiss. using superheated water
Authors: S. Vahid Mortazavi, Mohammad H. Eikani, Habib Mirzaei, Mahdi Jafari, Fereshteh Golmohammad
Keywords: Superheated water extraction; Bunium persicum Boiss.; Essential oil; Cumin aldehyde
Language: In English
Download

779 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان