یافته های علمی

Name: Evaluation of Some Physical Properties of Cucumber
Authors: S. J. Mousavizadeh, K. Mashayekhi, A. Daraei Garmakhany, A. Ehteshamnia, S. M. Jafari
Keywords: Cucumber, physical properties, green gold, super dominus, Dharwad
Language: In English
Download

815 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان