یافته های علمی

Name: INFLUENCE OF MODIFIED ATMOSPHERIC CONDITIONS AND DIFFERENT PACKAGING MATERIALS ON  PISTACHIO (Pistacia vera L.) OIL QUALITY.
Authors: M. RAEI , S.M. JAFARI
Keywords: Packaging, pistachio oil, free fatty acids, oxidation, shelf life
Language: In English
Download

801 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان