یافته های علمی

Name: INFLUENCE OF DIFFERENT PACKAGING MATERIALS AND STORAGE CONDITIONS ON THE QUALITY ATTRIBUTES OF PISTACHIO (PISTACIA VERA L.) CV. OHADI
Authors: Masoomeh Raei, Seid Mahdi Jafari
Keywords: Pistachio, shelf life, packaging, physico-chemical properties, oxidation.
Language: In English
Download

1136 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان