یافته های علمی

Name: MICROWAVE -ASSISTED EXTRACTI ON OF PHENO LI CCOM PO UNDS FROM OLI VELEAVES ; A COMPARISONWITH  MACERATION
Authors: Z.Rafiee , S.M.Jafari, M.Alami, M.Khomeiri
Keywords: olive leaf, phenolic ,  extraction,  microwave ,  maceration
Language: In English
Download

898 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان