یافته های علمی

Name: EFFECT OF WATER TEMPERATURE, VARIETY AND SHELF LIFE ON REHYDRATION KINETICS OF MICROWAVE DRIED POTATO CUBES
Authors: A. SALIMI HIZAJI, Y. MAGHSOUDLOU , S.M. JAFARI
Keywords: kinetic, rehydration, peleg model, potatoes, water temperature, shelf life
Language: In English
Download

926 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان