یافته های علمی

Name: APPLICATION OF PELEG MODEL TO STUDY EFFECT OF WATER TEMPERATURE AND STORAGE TIME ON REHYDRATION KINETICS OF AIR DRIED POTATO CUBES
Authors: A. SALIMI HIZAJI, Y. MAGHSOUDLOU , S. M. JAFARI
Keywords: Rehydration kinetic, potato, water temperature, storage time
Language: In English
Download

856 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان